ภูเก็ตแถลง ปมชาวไนจีเรียป่ วยฝ ีด าษลิ งหนี เร่งล่ าตัวขู ่ใช้กฎหม ายสูงสุด

จากกรณี คนไข้ฝ ีด าษลิ งในไทย หนีออกจากโรงพยาบ าล ล่ าสุด เพจ Drama-addict ได้เผยความคืบหน้าระบุว่า ภูเก็ตแถลง เคสชายไนจีเรียที่ติ ดฝ ีดา ษลิ ง พอรู้ผลแลป ติดต่ อคนไ ข้ไปเพื่อให้เข้ารับการรักษ า คนไ ข้ปฎิเสธและตั ดการติ ดต่ อ คน ไข้ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล อ้างว่ามาทำธุรกิจที่ไทย แต่ได้ข้อมูลว่า

ชอบเที่ยวผั บและเพิ่งมีเพ ศสัมพั นธ์ไปหมาดๆ (ข้อมูลล่ าสุดฝ ีด าษลิ ง 95% ติ ดต่ อผ่ านการมีเพ ศสั มพั นธ์) ทาง รพ ไม่ได้ให้แอ ดมิ ท แต่ให้รั กษ าและกักตัวที่บ้านเพราะอาการน้อย แต่พอผลปรากฏชัดว่าฝีด าษลิ งแน่นอน ก็ติ ดต่ อไปเพื่อจะพาคนไ ข้มากั กตั วที่ รพ แต่คนไ ข้ปิดมือถือหนี และนั่งแท็กซี่ออกจากคอนโดที่พัก ไปป่าตอง แล้วหลังจากนั้นก็หายตัวไปจากโรงแรม ตอนนี้ยังตามตัวแท็กซี่คันนั้นไม่ได้ ขอให้แท็กซี่คันดังกล่าวรีบติ ดต่ อ จนท เพื่อตรวจโ ร ค