มีนาคม 25, 2023

ด้วยปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงในญี่ปุ่น ในปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่น จึงได้กำหนดสถานภาพการพำนักใหม่ขึ้น เพื่อเปิดรับบุคลากรชาวต่างชาติที่มีทักษะและความชำนาญเฉพาะทาง ให้สามารถใช้สถานภาพนี้ยื่นขอวีซ่าเข้า ไปทำงานที่ญี่ปุ่น อย่างถูกกฎหมาย และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที ซึ่งเรียกว่าสถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง” หรือ Specified Skilled Worker ( ภาษาญี่ปุ่น : 特定技能 )

แรงงานเฉพาะทาง

โดยผู้ได้วีซ่านี้จำเป็นต้องต่ออายุวีซ่าทุกๆ 1 ปี, 6 เดือน หรือ 4 เดือน รวมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี และไม่สามารถพาครอบครัวมาอยู่ด้วยได้

สถานภาพแรงงานทักษะเฉพาะทาง ยังแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ สถานภาพแรงงานทักษะเฉพาะทาง หมายเลข 1 และ หมายเลข 2 ทั้งนี้สำหรับหมายเลข 2 นั้น จะเป็นสถานภาพสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูง และเปิดรับเพียง 2 สาขาเท่านั้น ในที่นี้เราจึงจะขออธิบายในส่วนของ สถานภาพแรงงานทักษะเฉพาะทาง หมายเลข 1 ที่เพียงสามารถสอบผ่าน การทดสอบมาตรฐานทักษะอาชีพ บวกกับมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ก็สามารถทำข้อสอบ และ ยื่นเอกสารเพื่อสมัครหางานที่ญี่ปุ่นได้

ไปทำงานสาขาไหนได้บ้าง ?

สาขาอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ที่พระราชบัญญัติได้ระบุไว้ มีทั้งหมด 14 สาขา ได้แก่

งานพยาบาล : งานช่วยเหลือคนพิการ

การจัดการความสะอาดอาคาร : งานทำความสะอาดภายในอาคาร

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องมือ : งานผลิตชิ้นส่วน

อุตสาหกรรมเครื่องจักรในโรงงาน : งานผลิตชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูล : งานผลิตชิ้นส่วน

งานก่อสร้าง : งานสร้างบ้าน, อาคาร

อุตสาหกรรมต่อเรือและเครื่องจักรเรือ : งานต่อเรือ

การซ่อมและดูแลรักษารถยนต์ : งานตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถยนตร์

อุตสาหกรรมการบิน : งานขนสัมภาระขึ้นเครื่องบิน, ตรวจเช็คสภาพ และ ซ่อมเครื่องบิน

การอำนวยความสะดวก : งานประชาสัมพันธ์ และ ต้อนรับแขกที่โรงแรม

การเกษตร : งานปลูก เก็บเกี่ยวผัก งานเลี้ยงสัตว์

การทำประมง : งานตกปลา และเลี้ยงปลา

ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร

สำหรับการทดสอบมาตรฐานทักษะอาชีพ เพื่อใช้ยื่นขอ สถานภาพแรงงานทักษะเฉพาะทางได้มีการเปิดจัดสอบทั้งในญี่ปุ่น และ ในต่างประเทศ โดยขณะนี้หน่วยงานในประเทศไทย เปิดจัดสอบแล้วรวมทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ งานพยาบาล งานการเกษตร และ อุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร

ไปทำงานที่ญี่ปุ่น

เงื่อนไขในการ ไปทำงานที่ญี่ปุ่น สถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง หมายเลข 1”

ผู้ยื่นขอสถานภาพจะต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

ผ่านการทดสอบมาตรฐานทักษะอาชีพในแต่ละแขนง (14 ประเภท ข้างต้น)

ผ่านการทดสอบระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน หรือการสอบ JFT-Basic (ผู้ที่มีผลสอบ JLPT ระดับ N4 แล้ว สามารถใช้แทนได้เช่นกัน)

สามารถละเว้นการสอบ ข้อ 2 และ 3 ได้หากเป็นผู้ที่เคยผ่าน การเข้าฝึกงานทางเทคนิคหมายเลข 2 ที่ญี่ปุ่นมาแล้ว แต่ ถ้าต้องการทำงานในสาขาอื่นนอกเหนือจากที่เคยไปฝึกงานมา จำเป็นต้องสอบ มาตรฐานทักษะอาชีพ ของสาขาที่ต้องการทำงานด้วย

การทำงานในสาขาบริบาล จำเป็นต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นสำหรับการบริบาลเพิ่มเติม คู่กับผลสอบ JFT-Basic หรือ JLPT
งานโรงแรมที่ญี่ปุ่น

ขั้นตอนการขอสถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง หมายเลข 1”

เข้ารับการทดสอบมาตรฐานทักษะอาชีพในแต่ละแขนง (14 ประเภท ข้างต้น)

เข้ารับการทดสอบระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น

ยื่นสมัครงานโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานด้านการจัดหางาน ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน หรือผ่านกรมจัดหางาน
ตกลงด้านสัญญาจ้างกับองค์กรญี่ปุ่นที่ตอบรับ พร้อมรับการตรวจร่างกาย

ยื่นเอกสารขอสถานภาพการพำนัก* และรอผล

นำผลสถานภาพการพำนักที่่ได้ยื่นขอวีซ่า

เดินทางเข้าทำงานที่ญี่ปุ่น

* หากเป็นผู้ที่มีวีซ่าอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้ว เช่น ผู้ที่ผ่านการเข้า การเข้าฝึกงานทางเทคนิคหมายเลข 2 หรือ ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน จะต้องทำการยื่นเอกสารขอเปลี่ยนสถานผู้อยู่อาศัย

รับการทดสอบ มาตรฐานทักษะอาชีพ และ ภาษาญี่ปุ่น ได้ที่ไหน

การทดสอบมาตรฐานทักษะอาชีพ

ขณะนี้ประเทศไทยมีการจัดสอบมาตรฐานทักษะอาชีพ เพื่อใช้ยื่นขอสถานภาพแรงงานทักษะเฉพาะทาง รวมทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ งานพยาบาล งานการเกษตร และ อุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร จึงสามารถสอบได้จากที่ไทย โดยใช้ข้อสอบภาษาไทย

1. งานพยาบาล

ตรวจสอบรายละเอียดการจัดสอบกับหน่วยงานที่เปิดสอบ ที่นี่
อ่านเนื้อหาการสอบได้ ที่นี่
2. งานการเกษตร

ตรวจสอบรายละเอียดการจัดสอบกับหน่วยงานที่เปิดสอบ ที่นี่
อ่านเนื้อหาการสอบได้ ที่นี่
3. อุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร

ตรวจสอบรายละเอียดการจัดสอบกับหน่วยงานที่เปิดสอบ ที่นี่
อ่านเนื้อหาการสอบได้ ที่นี่ (ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น)
การทดสอบระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นการยื่นขอสถานภาพแรงงานทักษะเฉพาะทาง สามารถใช้ผลสอบ The Japan Foundation Test for Basic Japanese หรือชื่อย่อว่า JFT-Basic ซึ่งเป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ที่จำเป็นในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวันของชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่น จัดทำขึ้นโดยยึดหลักตามมาตรฐานของเจแปนฟาวน์เดชั่น

JFT-Basic มีระดับเดียว โดยระดับภาษาญี่ปุ่นจะเทียบเท่ากับระดับพื้นฐาน ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูล และ อ่านรีวิวข้อสอบจริงได้ตามลิ้งก์ด้านล่าง

อ่านรีวิวข้อสอบจริง และ รายละเอียดการสอบ JFT-Basic ได้ ที่นี่

ตัวอย่าง สอบ JFT-Basic

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แรงงานทักษะเฉพาะทาง ได้ ที่นี่

ข้อมูลอ้างอิงจาก :

เว็บไซต์เพื่อสนับสนุนแรงงานทักษะเฉพาะทาง

The Japan Foundation Test for Basic Japanese

The Japan Foundation, Bangkok

เว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศ

Thailand Tokuteiginou Visa